Tacfit Kettlebell Spetsnaz - Scores

Data DATA   

Tacfit Kettlebell Spetsnaz

                       
  Cycle Date Mod Program Average RPE H/R RPT Weight(s) Max  
        LEVEL - Pre Recruit  Heart Rate   RPE     Heart Rate  
  1 22/3/2013 M Kettlebell Spetsnaz 145 6.25 8.15 6.50 16kg 154  
  1 23/3/2013 H Kettlebell Spetsnaz 149 6.5 8.37 6.50 16kg 154  
  2 26/3/2013 M Kettlebell Spetsnaz 145 7 8.15 7.00 16kg 157  
  2 27/3/2013 H Kettlebell Spetsnaz 149 7 8.37 7.00 16kg  
  3 30/3/2013 M Kettlebell Spetsnaz 130 6.25 7.30 7.00 12/16kg 144  
  3 31/3/2013 H Kettlebell Spetsnaz 146 6.75 8.20 7.50 12kg 158  
  4 3/4/2013 M Kettlebell Spetsnaz 142 6.5 7.98 8.00 12kg 147  
  4 4/4/2013 H Kettlebell Spetsnaz 158 7.75 8.88 8.00 12/16kg  
  5 7/4/2013 M Kettlebell Spetsnaz 118 6 6.63 8.00 12kg 146  
  5 8/4/2013 H Kettlebell Spetsnaz 158 7.25 8.88 8.50 12kg 134  
  6 11/4/2013 M Kettlebell Spetsnaz 125 5.37 7.02 8.25 12kg 110  
  6 12/4/2013 H Kettlebell Spetsnaz 149 7.12 8.37 8.25 12/16kg  
  7 17/4/2013 M Kettlebell Spetsnaz 140 6.25 7.87 8.50 12/16kg 152  
  7 18/4/2013 H Kettlebell Spetsnaz 153 8 8.60 8.50 12/16kg 151